ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف گندم با نشانگرهای AFLP

نویسندگان

چکیده

در روش AFLP ‘ به وسیله پلی مورفیمی که مبتنی بر تکثیر قطعات حاوی طولهای متفاوت است میتوان ارقام را از یکدیگر متمایز و روابط بین ژنوتیپ های کاملا نزدیک را آشکار ساخت. در این تحقیق بر اساس به کارگیری نشانگرهای AFLP میزان خویشاوندی 16 رقم گندم مورد بررسی قرار گرفت . نوارهای ظاهر شده بر روی ژل ها از نظر حضور و عدم حضور بررسی و با تشکیل ماتریس دو دویی روابط بین ارقام توسط ضرایب تطابق ساده مورد سنجش قرار گرفت. از طریق ادغام برحسب متوسط گروه‘ ارقام در دو دسته با ضرایب تشابه متنوعی از 0.456 تا 0.776 دسته بندی شدند. این آزمایش نشان داد که ارقام تحت بررسی از تنوع ژنتیکی بالایی برخوردار نبوده و گسترش پایه ژنتیکی واریته ها نیازی جدی است . با بهینه شدن روش AFLP در این تحقیق ‘ شناسایی ژرم پلاسم های متفاوت ‘ انتخاب والدین تلاقی ها و تخمین میزان هتروزیس در سطح مولکولی عملی می گردد. همچنین معلوم شد که AFLP
قادر به ارائه نشانگرهایی است که به خوبی می تواند در انگشت نگاری ارقام گندم مفید باشد

کلیدواژه‌ها