بررسی تاثیر افزایش نقدینگی بر تولید بخش کشاورزی

نویسندگان

چکیده

کشاورزی به عنوان یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور تحت تاثیر سیاست هاوتصمیم گیری های کلان اقتصادی قرار می گیرد.یکی از مشکلات اقتصادی ایران به خصوص در سال های بعد از انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی افزایش حجم نقدینگی می باشد.این نقدینگی خود یکی از عوامل مهم وعمده افزایش شاخص قیمت ها وایجاد تورم بوده است .از آنجائیکه شاخص قیمت محصولات کشاورزی وغیرکشاورزی با افزایش حجم نقدینگی به یک امدازه تحت تاثیر قرار نمی گیردوممکن استاین تغییرات شاخص قیمت به نفع یا زیان بخش کشاورزی باشد ودر نتیجه برتخصیص منابع ذربخش کشاورزی وتولیدات این بخش اثرات مثبت یا منفی داشته باشد.دراین راستا تاثیر افزایش نقدینگی بر تولید در بخش مذکور برای سال های 1344 تا1374 بررسی شده است .براساس نتایج به دست آمده رشد پیش بینی شده وپیش بینی نشده حجم نقدینگی بر تولید واقعی بخش کشاورزی در بلند مدت به ترتیب با9/0 و11/0 تاثیر مثبت دارد،اما این تاثیرات به طور معنی داری غیر صفر نمی باشد . براین اساس خنثی بودن حجم نقدینگی در مورد بخش کشاورزی را نمی توان رد کرد. نتایج به دست آمده همچنین مبین بی تاثیر بودن سیاست آزادسازی قیمت محصولات صنعتی بر تولید واقعی در بخش کشاورزی می باشد.

کلیدواژه‌ها