دوره و شماره: دوره 32، شماره 1 - شماره پیاپی 905، فروردین 1380 
7. انتخاب برای مقاومت به خشکی در لاین های نخود

عزت اله فرشادفر؛ محمدرضا زمانی؛ مصطفی مطلبی؛ عباسعلی امام جمعه


19. کاربرد چهار نوع شاخص انتخاب جهت افزایش عملکرد دانه اقام کندم نان ‹Triticum aestivum L.›

محمدرضا سیاهپوش؛ محمدتقی آساد؛ یحیی امام؛ عباس سعیدی؛ منوچهر خرد نام