بررسی پاسخ به کشت بساک درتعدادی از ارقام گندم بهاره ایرانی ‹Triticum aestivum L. ›

نویسندگان

چکیده

دراین آزمایش پاسخ به کشت بساک 20 رقم گندم هگزاپلوئید‹ L. Triticum aestivum› بهاره ایرانی مورد مطالعه قرار گرفته است.گیاهان دهنده بساک در یک طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در داخل گلخانه کشت شدند. بساک های گیاهان بخشنده برروی محیط کشت مایعCHB حاوی 90 گرم در لیتر مالتوز،5/0 میلی گرم درلیتر هورمون D-4,2 و5/0 میلی گرم درلیتر هورمون کینیتین کشت شدند.
تمام ژنوتیپ های مورد بررسی تولید جنین وگیاه سبز نمودند. تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف معنی داری بین ژنوتیپ ها در تمامی صفات مورد مطالعه ‹جنین تولید شده به ازای 100 بساک، باززایی کل ‹گیاه سبز+آلبینو›، باززایی گیاه سبز وباززایی گیاه آلبینو به ازای 100 بساک › وجود دارد .رقم مغان ‹1› بالاترین درصد مربوط به صفات باززایی کل وباززایی گیاه سبز رادارا بود‹ به ترتیب 71/29% و 46/16%›وکمترین درصد مربوط به ژنوتیپ 13-75- M ‹85/2% و85/0%› بود. رقم اترک بیشترین درصد تولید جنین ‹6/114%› وارقام پاستور والبرز کمترین درصد جنین زایی ‹به ترتیب 8/11% و 15/11› راداشتند.ارقام اترک ورسول بیشترین تعداد گیاه آلبینو راتولید کردند . این آزمایش وابستگی قوی ژنتیکی صفات آندروژنیک ومستقل بودن صفات را ازیکدیگر موزد تایید قرار داده است.

کلیدواژه‌ها