جریان انتقال اطلاعات مربوط به فن آوری های دامپروری در استان آذربایجان شرقی

نویسنده

چکیده

برای تشویق وترویج توسعه ی دامپروری ومدرنیزه کردن دامپروری دامپروری در ایران ،نیازمند انتقال آخرین فن آوری های دامپروری در میان کشاورزان هستیم .نظام تحقیق وظیفه ی تولید اطلاعات وفن آوریهای لازم برای افزایش تولید را به عهده دارد، لیکن این اطلاعات وفن آوری ها باید به طور مستقیم یا غیر مستقیم به دست مصرف کنندگان آنها یعنی کشاورزان برسد .توسعه امور دام نیازمند تولید فن آوری های متناسب با نیازها ،مشکلات وشرایط محیطی کشاورزان است وکشاورزان نیاز دارند که آن اطلاعات وفن آوری ها رااز طریق کانال های مختلف دریافت دارند. مطالعه حاضر به منظور بررسی جریان انتقال اطلاعات درخصوص فن آوری های دامپروری در میان محققین وبین محققین ومروجین وکشاورزان استان آذربایجان شرقی طراحی واجرا گردید. تحقیق حاضر این که محققین به چه میزان وچگونه اطلاعات در خصوص فن آوری ها ،اطلاعات ومشکلات کشاورزان رادریافت می دارند‹درونداد اطلاعات ›وبه چه میزان وچگونه توصیه های علمی واطلاعات از طرف محققینبه مروجین وکشاورزان انتقال می یابد‹برونداد اطلاعات ›رامورد بررسی قرار می دهد. در این راستا جریان انتقال اطلاعات از محققین به مروجین وکشاورزان ‹ارتباطات بین سیستمی ›نیز مورد مطالعه قرار گرفت .میزان روش ها ورسانه های مهمی که در فرآیندهای درونداد اطلاعات ،برونداد اطلاعات وارتباطات بین سیستمی مورد استفاده ی محققین قرار گرفته است، از اهداف مورد بررسی دراین تحقیق است.

کلیدواژه‌ها