بررسی اثر شوری ناشی از کلرور سدیم برروی جذب وانتقال عناصر در پنج رقم خربزه بومی ایران

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثر شوری ناشی از کلرور سدیم برروی جذب وانتقال عناصر در پنج رقم خربزه بومی ایرانی Cucumis melo L. به نام های عباس شوری ،سوسکی ،زردکرج ، خاقانی وتاشکندی صورت پذیرفت.دراین آزمون دانهال های ارقام یادشده با غلظت نهایی صفر،5، 2/5 و7/5 گرم در لیتر کلرور سدیم همراه با محلول غذایی هوگلند با غلظت به مدت 75 روز تیمار شدند.افزایش وری مقدار عناصر سدیم ،کلر نسبت سدیم به پتاسیم رادربافت های برگ وریشه کلیه ارقام افزایش داد ولی همزمان ،مقدار پتاسیم،کلسیم ومنیزیم را در بافت ها کاهش داد.مقادیر عناصر کلر‹بجز در رقم تاشکندی › ،پتاسیم ،کلسیم ومنیزیم در برگ کلیه ارقام نسبت به ریشه بیشتر بوده ولی برعکس مقادیرسدیم ونسبت سدیم به پتاسیم موجوددر برگ کمتر از مقدار آن در ریشه بوده ولی برعکس ،مقادیرسدیم ونسبت سدیم به پتاسیم موجوددر برگ کمتر از مقدار آن در ریشه بود. بیشترین مقدار نسبت سدیم به پتاسیم در برگ ،به ترتیب به ارقام عباس شوری وخاقانی وکمترین مقدار این نسبت به ارقام تاکشندی،زردکرج وسوسکی تعلق داشت.با توجه به نتایج به دست آمده به نظر میرسد که رقم سوسکی تحمل بیشتری را نسبت به شوری در مقایسه با سایر ارقام دارد.

کلیدواژه‌ها