خالص سازی وتعیین غلظت دوویروس عامل موزائیک روی چغندر قند در منطقه کرج

نویسندگان

چکیده

طی بررسی های انجام شده ونتایج کاربرد آنتی سرم های مختلف ،وجود دو ویروس موزائیک چغندر قند ‹BMV› وموزائیک خیار‹CMV›رابه عنوان عامل بیماری موزائیک چغندر قنددر منطقهکرج مشخص کرد.طیف جذبی هردوویروس بررسی گردید،که به ترتیب 260-240 و260-220 نانومتر تعیین شدوغلظت آنها برابر با 35/0 و 98/0 میلی گرم درمیلی لیتر آموده خالص شده نهایی بود. در آزمون رسوب در قطرات کوچک تیتر آنتی سرم های تهیه شده برعلیه ویروس موزائیک چغندر قند برابر256 وبرای ویروس موزائیک خیار معادل 512 تعیین گردید.تحقیقات انجام شده پیرامون پراکندگی ویروس های جدا شده از چغندر قند در کرج واطراف آن نشان داد که میزان پراکندگی ‹BMV› درتمام مناطق مورد بررسی به مراتب بیشتر از CMV می باشد. به دلیل انتشار و پراکندگی وسیع ویروس موزائیک چغندر قند،تاثیر آن در شرایط گلخانه روی میزان تولید بذر،قوه نامیه وامکان بذرزاد بودن مورد مطالعه قرار گرفتوملاحظه شد که میزان بذر تولیدی کاهش قابل توجه داشته ولی تاثیری در قوه نامیه وبذرزاد بودن نداشت.

کلیدواژه‌ها