اثر کود نیتروژن وآبیاری بر باروری ‹رشد، عملکرد دانه ومواد موثره ›کتان روغنی

نویسندگان

چکیده

از روغن حاصل از دانه های کتان روغنی برای درمان اگزما ،مطوب کردن پوست های خشک ومعالجه ی تورم های پوست استفاده می شود . این روغن همچنینحاوی مقادیر مناسبی ویتامین اف بوده واز آن به عنوان ملّین نیز استفاده می شود.هدف از انجام این تحقیق مطالعه تاثیر برخی عوامل مانند نیتروژن ومیزان آبیاری بررشد،عملکرد ومیزان ماده مؤثره‹روغن واسیدهای چرب›این گیاه است.بذر لازم برای این تحقیق از کشور مجارستان ‹رقم اولای اوزون› تهیه شده است. این تحقیق در قالب طرح کرت های خردشده بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. در کرتهای اصلی تیمار آبیاری ودر کرت های فرعی تیمار نیتروژن تا سطح 150 کیلوگرم در هکتار بر ارتفاع گیاه ،تعداد شاخه ،تعداد میوه وعملکرد دانه اثر افزایشی معنی داری داشته است . دراین تحقیق همچنین میزان مطلوب اسیدهای چرب با کود نیتروژن کم وآبیاری پایین به دست آمده است.افزایش آبیاری سبب افزایش ارتفاع گیاه،تعداد شاخه تعداد میوه وعملکرد دانه شده است،در حالی که آبیاری بر مقدار روغن کتان واسیدهای چرب آن اثر کاهشی معنی داری داشت.

کلیدواژه‌ها