ریشه زایی اخه های گردوی ایرانی از طریق خوابانیدن کپه ای

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف اکسین ها،نوع حلقه برداری ونوع کپه درریشه زایی تنه جوش های حاصل از نهال های 5 ساله گردوی ایرانی آزمایشی در قالب طرح آماری فاکتوریل در پایه کاملاًتصادفی انجام شد.نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که مخلوط هورمونی IBA+IAA+NAA درغلظت های 5000 و7500ppm، ایجاد تپه با استفاده از مخلوط پرلیت وماسه وانجام حلقه برداری با استفاده ازبستن سیم فلزی در قاعده تنه جوشها می تواند منجر به ایجاد بیشترین تعداد وطویل ترین ریشه ها درخوابانیدن کپه ای شاخه های گردوی ایرانی شود .شاخه های ریشه دار شده حاصل از این آزمایش از تنه درخت مادری جدا شده وبه طور مستقل در خزانه دیگری کاشته شدند.

کلیدواژه‌ها