تاثیر زمان وجین برترکیب گونه ای ،تراکم ووزن خشک، علف های هرز در سویا‹Glycine max L. Merr ›

نویسندگان

چکیده

تراکم وگونه علف هرز تاثیر بسزایی برروی دوره بحرانی کنترل آن دارد.به همین جهت آزمایشی در سال زراعی 1376در مزرعه تحقیقاتی عراقی محله وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان برروی سویا در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار و14 تیمار اجرا گردید .در این مطالعه ترکیب گونه ای ،تراکم ووزن خشک علف های هرز ورابطه آنها با میزان کاهش عملکرد مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها در دوگروه ،یکی کنترل کامل علف های هرز ودیگری عدم کنترل کامل علف های هرز تامراحل مشخصی از نمو گیاه اعمال گردیدند. در تیمار های آلوده به علف های هرز در ابتدای فصل تاج خروس ریشه قرمز گونه غالب موجود در مزرعه بود ولی در پایان فصل رشد گاو پنبه گونه غالب را تشکیل می داد. تراکم کل علف های هرزنیز در طول دوره آلودگی روند کاهش نامنظمی رااز خود نشان داد.همچنین با طولانی شدن دوره رقابت علف های هرز از آغاز فصل رشد، وزن زیست توده آنها افزایش معنی داری پیدا کرد.ولیتراکم آنها کاهش یافت. علت این عوامل را می توان به شرایط محیطی، خاک ورقابت گیاهان مجاور‹علف های هرزبایکدیگر وبا گیاه زراعی› باهم نسبت داد.در مقابل با افزایش زمان وجین تراکم ووزن خشک علف های هرز به طور معنی داری کاهش یافت. عملکرد سویا نیز با افزایش دوره رقابت کاهش معنی داری پیدا کردبه طوریکه رابطه آن با وزن خشکعلف های هرز از تابع نمایی تبعیت کرد .در پایان این مطالعه مشخص گردید که زمان اوج رقابت علف های هرز از مرحله تولید سومین گره‹ V3 ›تا مرحله تولید هفتمین گروه ‹V7›بوده وکنترل آنها در این دوره کافی است تا ازکاهش معنی دار عملکرد جلوگیری کند .

کلیدواژه‌ها