کاربرد روش تحلیل واریانس عاملی در ارزیابی اثرات نوع موتور پمپ، روش آبیاری واندازه ی زمین بر هزینه ی آبیاری: مطالعه ی موردی گندم آبی در شهرستان شیراز

نویسندگان

چکیده

درمطالعه ی جاری ،اثرات عوامل نوع موتور پمپ، روش های آبیاری واندازه ی زمین برهزینه های آبیاری گندم آبی با استفاده ازروش تحلیل واریانس عاملی، بررسی شده است.داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای وبه صورت مقطعی در سال 1376 از 97 گندم کار استفاده کننده ازموتورهای دیزلی یا الکتریکی در شهرستان شیراز از استان فارس جمع آوری گردید ومورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که اختلاف معنی داری بین هزینه ی آبیاری استفاده کنندگان ازدو نوع موتور پمپ با توجه به عوامل روش های آبیاری واندازه ی زمین وجود دارد که هریک ازاین عوامل به صورت اثرهای ثابت ویا متقابل بر هزینه های آبیاری تاثیر دارند. همچنیننسبت منفعت به هزینه ی تبدیل موتورهای دیزلی به الکتریکی برای اندازه های زمین کوچک ،متوسط وبزرگ در مواردی که فاصله ی زیادی بین منبع تامین انرژی الکتریکی ومنبع تامین آب وجود ندارد بزرگتر از یک ودر نتیجه ی این تبدیل کاملاً اقتصادی است.ولی در مواردی که بین این دو منبع فاصله وجود داشته باشد، در صورتی که میانگین هزینه ی تیرگذاری وسیم کشی برای فاصله های دور ونزدیک برای زمین های با اندازه های کوچک، متوسط وبزرگ به ترتیب حداکثربرابر با6074030، 1240426، 21607800 ریال باشد، تبدیل موتورهای دیزلی به الکتریکی اقتصادی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها