بررسی آثار تغییرات قیمت بر الگوی کشت محصولات مهم زراعی استان خراسان

نویسندگان

چکیده

با توجه اینکه زارعین رفتار اقتصادی دارند ، قیمت ودرآمد محصولات زراعی در انتخاب محصولات والگوی کشت نقش عمده ای را دارا می باشد.از آنجا که زارعین درتصمیم گیری خود سابقه قیمتی محصول را در نظر می گیرند، در این مطالعه برای بررسی اثر قیمت محصولات ونوسانات آن برانتخاب الگوی کشت استان خراسان با استفاده از روش برنامه ریزی خطی MOTAD ،یک الگوی کلی برای استان خراسان تنظیم گردید. تاثیر تغییر درآمد مورد انتظاربرالگوی کشت با استفاده ازبرنیمه ریزی خطی پارامتری مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاصل نشان دادند که عامل قیمت به تنهایی نمی تواند جایگاه یک محصول را در الگوی کشت تعیین کند. دلیل عمده این مسئله خروج محصولات زراعی دارای قیمت تضمینی‹گندم› از الگوی کشت همراه با کاهش درآمد مورد انتظار می باشد. بنابراین به نظر می رسد، برای افزایش سطح زیر کشت وتولید محصولات خاص علاوه براتخاذ سیاست های قیمتی بایستی به مسائل غیر قیمتی از قبیل فناوری ،آموزش، تحقیقات وزیرساخت ها نیز توجه کافی مبذول گردد.

کلیدواژه‌ها