تجزیه QTL صفات مقاومت به سرما وتاریخ خوشه دهی در گندم ،با استفاده از هاپلوئیدهای دوبل شده

نویسندگان

چکیده

برای افزایش پاسخ به گزینش ،دراصلاح صفات کمی ، یکی از راههایی که امروزه پیشنهاد شده است، تئوری انتخاب براساس نشانگرهاست ، که این امر مستلزم اثبات رابطه بین نشانگرها ‹مارکرها›وصفات کمی وبه نقشه در آوردن این صفات می باشد.به منظور به نقشه در آوردن صفات مقاومت به سرماوتاریخ خوشه دهی در گندم ،95 هاپلوئید دوبل شده ،حاصل از تلاقی دو رقم چاینیز اسپرینگ وSQ1 با استفاده از 345 نشانگر ملکولی ونقشه لینکاژی نیمه اشباع مورد تجزیه QTL قرار گرفت. دریک آزمایش این جمعیت در یک طرح کاملاً تصادفی ،با سه تکرار در گلخانه کشت وتاریخ خوشه دهی گیاهان یاددات گردید. در آزمایش دیگری گیاهان در گلدان های کوچک در چهار تکرار ودر هر گلدان 10 بذر کشت و7 روز پس از سبز شدن به سردخانه منتقل شد وتحت دمای 4-3 درجه سانتی گراد به مدت 5 هفته قرار گرفت تا عمل سازگاری به سرما در آنها انجام شود وسپس برای اندازه گیری صفات LT50 وپایداری غشای گیاهان ، به اتاقک رشد منتقل وبقای هر ژنوتیپ در دماهای 6-، 8-، 11-، 13- درجه سانتی گراد اندازه گیری شد. پایداری غشای در سه تکرار فقط در دمای ?C11- در طرح آماری بلوک های کامل تصادفی تعیین شد. نتایج نشان داد که چاینیز سپرنیگ دیررس تر و SQ1 ازنظر مقاومتبه سرما نسبت به چاینیز سپرنیگ مقاوم تر بود. تجزیه QTL نشان داد، که تاریخ خوشه دهی دارای یکQTL با اثر زیاد روی کروموزوم A5 ویک QTL با اثر کمتر روی کروموزوم B5 است که مجموعاً 52% از کل واریانس فنوتیپی موجود در جمعیت را توجیه می کنند. یک QTL نیز برای صفات مقاومت به سرما ‹LT50و پایداری غشا› روی کروموزوم A7 تشخیص داده شد. که 22% از واریانس فنوتیپی پایداری غشا و12% از واریانس فنوتیپی LT50 راتوجیه کرد.

کلیدواژه‌ها