مقایسه معیارهای طراحی صافی های زهکشی به روش U.S.B.R, S.C.S با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی

نویسندگان

چکیده

به منظور انتخاب روش برتر برای طراحی صافی های شنی شبکه لوله های زهکش زیرزمینی روش های سازمان حفاظت خاک آمریکا S.C.S1971 وروش اداره اصلاح اراضی آمریکا U.S.B.R1988 در آزمایشگاه گروه مهندسی آبیاری وآبادانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران با استفاده از نفوذ سنج عمودی ‹مدل دلتالب› با جریان رو به پایین در چهار نوع خاک به شرح زیر مورد آزمایش ومقایسه قرار گرفت.
مرحله اول - انسداد صافی های شنی زهکش ‹انسداد ثانویه› با اندازه گیری دبی خروجی در طی زمان ts بررسی ومشکل موجود مشخص گردید.
مرحله دوم – با طراحی وساخت یک دستگاه نفوذ سنج عمودی با جریان روبه بالا نقایص دستگاه قبلی برطرف وآزمایش های فوق تکرار وبا اندازه گیری دبی خروجی Qs وبار هیدرولیکی H در پیزومتر های تعبیه شده در دستگاه آزمایش ها تا نقطه شکست هیدرولیکی خاک ادامه یافت . سپس با اندازه گیری گرادیان هیدرولیکی : در خاک، در صافی ودر کل نمونه "خاک وصافی" ونیز اندازه گیری دبی خروجی QS هدایت هیدرولیکی K محاسبه گردید. این مطالعه روشن نمود که صافی های اداره اصلاح اراضی در مقایسه با پوشش های S.C.S عکس العمل بهتری نشان می دهند: به طوری که :
اولاً – از نظر رعایت ضابطه نسبت دو هدایت هیدرولیکی صافی به خاک Ke/Ks در پوشش U.S.B.R همواره بزرگتر از یک است. ثانیاً – پوشش های U.S.B.R در مقایسه با پوشش های S.C.Sدر رابطه با پدیده انسداد ثانویه، نسبتIe/Is، دبی خروجی وگرادیان هیدرولیکی در ناحیه صافی واکنش بهتری از خودنشان می دهند

کلیدواژه‌ها