تداوم شیردهی در گاوهای شیری Persisteney in Dairy Cattle

نویسنده

چکیده

تداوم شیردهی در گاوهای شیرده یک صفت اقتصادی توارث پذیر ویک مشخصه مهم منحنی شیردهی می باشد. تغییرات این صفت تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله ژنتیک دام قرار می گیرد .دراین تحقیق از 218920 رکورد روزانه ‹روز در ماه› برروی 23794 گاو استفاده گردید. برآورد پارامترهای ژنتیکی وارزش اصلاحی حیوانات با استفاده از مدل تک صفتی حیوانی تابعیت تصادفی وروش نمونه گیری گیبس انجام گردید. از معیار های میزان اختلاف تولید شیر بین روزهای 60 و280 شیردهی ،میزان اختلاف تولید شیر بین مقاطع 160-60 و305- 205 وجمع تغییرات ارزش های اصلاحی برآوردی روزانه برای اندازه گیری وتوصیف تداوم شیردهی استفاده گردید.وراثت پذیری معیارهای تداوم شیردهی برای مقدارشیر34/0-18/0 براورد گردید وهمبستگی ژنتیکی بین معیارهای تداوم شیردهی ومحصول شیر 305 روز از 15/0 تا 89/0 در تغییر بود ، وهمبستگی بین ارزش های اصلاحی برآوردی مقدارشیر 305 روز ومعیارهای تداوم شیردهی 95/0-05/0 براورد گردید.رتبه حیوانات براساس ارزش اصلاحی مقدار شیر تولیدی 305 روز متفاوت از رتبه آنها براساس ارزش اصلاحی تداوم شیردهی بود ،واین امر بیانگر تغییرات متفاوت تداوم شیردهی ومقدار شیر 305 روز در گاو های شیرده ودر نتیجه انتخاب برای این صفت امکان پذیر می باشد.

کلیدواژه‌ها