غربال گلخانه ای 58 رقم گندم ویک رقم چاودارویک رقم ترتیکاله در مرحله گیاهچه ای برای تعیین نسبت مقاومت آنها به شته روسی گندم Diuraphis noxia:(Mordvilko)

نویسندگان

چکیده

در تحقیق حاضر 58 رقم گندم ، یک رقم چاودارویک رقم ترتیکاله در گلخانه به روش غربالی در مرحله گیاهچه از نظر مقاومت به شته روسی مورد بررسی قرار گرفتند. برحسب درجه مقاومت یا درصدزنده ماندن ارقام گندم پس ازآلوده شدن به شته روسی به شش گروه تقسیم بندی شدند. سپس پنج رقم ازارقام مقاوم و5 رقم حساس در دوتکرار آلوده وشاهد ،مورد آزمایش مجددغربال قرار داده شدند.نتایج حاصله نشان می دهد که ارقام یاواراس اروند موتانت ،بزوستایا، قرمز بافقی والموت ،قدرت زنده ماندن قابل توجهی تحت شرایط آلودگی مصنوعی ‹تغذیه دوپورهبه ازای هر گیاهچه به مدت چهار هفته› در مرحله گیاهچه ای از خود نشان داده اند.

کلیدواژه‌ها