اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر صفات مهم زراعی عدس در منطقه کرج

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین اثر سه تاریخ کشت و سه تراکم بوته بر صفات مهم زراعی یک رقم عدص اصلاح شده به نام زیبا‘آزمایشهایی در سالهای 1370‘71 و72 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در کرج انجام شد. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از طول دوره کاشت تا 50% گلدهی به روز‘طول دوره کاشت تا 90% رسیدن به روز‘وزن صددانه به گرم و عملکرد دانه برحسب گرم در مترمربع‘تجزیه واریانس ساده و مرکب برای صفات مذکور انجام و مشخص شد که تاریخهای مختلف کشت و اثر متقابل آنها با سالهای مختلف بعنوان عوامل محیطی بر روی مقدار عملکرد در سطح 1% دارای اختلاف معنی دار است . در این بررسی مناسب ترین تاریخ کشت نیمه دوم آذر و بهترین مقدار 60 تا65 کیلوگرم در هکتار تعیین گردید. میانگین تیمارها برای چهار صفت فوق نیز محاسبه شد و مقایسه لازم بین آنها به عمل آمد.

کلیدواژه‌ها