دوره و شماره: دوره 31، شماره 4 - شماره پیاپی 931، تیر 1379 
بررسی چندشکلی های DNA در بین تعدادی از ژنوتیپ های پنبه آپلند (Gossypium hirsutum L. ) با استفاده از تکنیک RAPD – PCR

کمال قاسمی یزدی؛ سیروس عبد میشانی؛ عبدالهادی حسین زاده؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی


بررسی علایم ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی

افشین اسماعیلی فر؛ غلامحسین مصاحبی؛ مجتبی محمدی؛ محمود اخوت؛ جواد زاد


تأثیر نحوه مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد دانه واجزاء آن در کشت مداوم گندم آبی

یحیی امام؛ منوچهر خردنام؛ محمدجعفری بحرانی؛ محمدتقی آساد؛ حسین غدیری


بررسی مقاومت به خشکی در هیبریدهای دیررس تجارتی ذرت دانه ای

جعفراحمدی؛ حسن زینالی خانقاه؛ محمدعلی رستمی؛ رجب چوگان