بررسی تغییرات کمی و کیفی قندها طی فرآیند کنسرو تخمیری زیتون با روش کروماتوگرافی با کارآیی بالا

نویسندگان

چکیده

چهار رقم زیتون‘کالاماتا‘ماری‘زرد و فیشمی از شهرستان رودبار تهیه شد.این ارقام با دو روش ‘تخمیر طبیعی و تخمیر هدایت شده با کشت آغازگرLactobacillus Plantarum که در دمای 25 درجه سانتی گراد به مدت 100 روز فرآیند شد و خصوصیات فیزیکوشیمیایی محصول اندازه گیری شد‘شناسایی و اندازه گیری قندهای ساکارز‘گلوکز و فروکتوز با روش کروماتوگرافی با کارآیی بالا انجام گرفت . ارزیابی قندهای ارقام چهارگانه زیتون نشان داد که قند غالب در آنها گلوکز بوده و میزان کل سه قند گلوکز‘فروکتوز و ساکارز در حدود2%-5/1 وزنی – حجمی بود.تغییرات کمی قندهای زیتون یک روند کاهشی را در طول تخمیر نشان داد ولی سرعت مصرف قندها در زیتون ها با هم متفاوت بود. تغییرات قندها نشان داد که بیشترین مصرف قند در روش تخمیر طبیعی بود و در کل در رقم کالاماتا مصرف قندهای سه گانه فوق در سطح بالاتری انجام گرفت .

کلیدواژه‌ها