بررسی تأثیر تنش کم آبی بر عملکرد علوفه و خصوصیات کیفی ارزن علوفه ای نوتریفید

نویسندگان

چکیده

به منظوربررسی تأثیرتنش کم آبی برخصوصیات کمی وکیفی ارزن مروارید (Pennisetum americanum ,L.Leek) هیبرید علوفه ای نوتریفید آزمایشی در بهار سال 1374 در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تیمار و در چهار تکرار در مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج به مورد اجرا گذارده شد. تیمارهای تنش کم آبی شامل آبیاری گیاه در چهار سطح محتوای آب نسبی برگ(RWC ) در دامنه های 95-90% ‘ 85-80% ‘ 75-70% و 65-60% بود. محصول علوفه ارزن نوتریفید در دو نوبت برداشت گردیده و در هر چین صفات کیفی علوفه مانند نسبت برگ به ساقه ‘درصد پروتئین خام ‘ درصد فیبر و درصد خاکستر علوفه در هر تیمار مورد ارزیابی قرار گرفتند.نتایج بدست آمده نشان دادند که کلیه صفات مورد بررسی تحت تأثیر سوءتنش کم آبی قرار گرفته و بین شدت تنش اعمال شده با کلیه صفات مذکور همبستگی منفی و معنی داری وجود داشت . تیمار شاهد (آبیاری در RWC بین 90 تا 95 درصد ) با تولید 58/12 کیلوگرم علوفه تر در مترمربع و 89/357 گرم پروتئین خام در مترمربع از نظر کلیه صفات کمی و کیفی نسبت به تیمارهای تحت تنش دارای برتری بود.همچنین در مقایسه دو برداشت ‘برداشت دوم علی رغم کاهش کمیت علوفه (11/4 کیلوگرم علوفه تر در مترمربع درمقایسه با 18/5 کیلوگرم) از کیفیت به مراتب بهتری نسبت به برداشت اول (36/15 درصد پروتئین خام در مقابل 80/13 درصد)برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها