اثر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن و فسفر ودوره های آبیاری بر روی بیوماس تولیدی سورگوم علوفه ای واریته اسپیدفید

نویسندگان

چکیده

اثر سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر و دورهای آبیاری بر روی برخی از صفات زراعی واریته اسپیدفید سورگوم‘از قبیل پنجه‘ارتفاع بوته‘عملکرد علوفه تر و عملکرد علوفه خشک‘در دو ایستگاه تحقیقاتی حومه تبریز‘(کرکج و خسروشهر)به مدت دو سال در قالب طرح کرتهای خرد شده مورد بررسی وارزیابی قرار گرفت. تجزیه مرکب داده ها نشان داد که بین سالها و مکانها برای کلیه صفات اختلاف معنی داری وجود داشت . ولی اثر متقابل سال‘مکان برای هیچکدام از صفات معنی دار نبود. اختلاف معنی دار از نظر عملکرد علوفه تر و علوفه خشک‘ارتفاع بوته و تعداد پنجه بین سطوح مختلف کود فسفره وجود نداشت . اما اثر متقابل فسفر با سال در مورد پنجه معنی دار بود. تفاوت معنی داری بین سطوح نیتروژن ونیز بین دوره های آبیاری برای عملکرد علوفه تر و علوفه خشک بدست آمد. مقدار علوفه تر و علوفه خشک و ارتفاع بوته در دور آبیاری 8 روزه حداکثر بود و با مقادیر مربوط به دورهای آبیاری دیگر اختلاف معنی داری داشت . مصرف 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بیشترین مقدار علوفه تر و خشک را تولید کرد ولی اختلاف آن با 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار معنی دار نبود.

کلیدواژه‌ها