گونه هایی از کنه های اوریباتیدPycnonotic brachypyline مزارع پنبه دشت مغان

نویسندگان

چکیده

طی مطالعه فونستیکی در سال 1375 در مزارع پنبه دشت مغان تعداد 12 گونه و 12 جنس متعلق به 8 خانواده از اوریباتیدهای گروه Pycnonotic brachypyline شناسایی گردید. از بین آنها ‘ خانواده ها‘جنس ها و گونه های :
Anderemaeidae: Cristeremaeus humeratus Balogh et Csiszar, 1963; Eremellidae: Eremella ensifera Balogh et Mahunka, 1968; Eremobelbidae: Eremobelba sp. Berlese, 1908; Licnodamaeidae: Licnodamaeidae : Licnodamaeus granulatus Balogh et Csiszar, 1963; Microzetidae: Berlezetes brazilozetoides Balogh et Mahunka, 1981; Autognetidae: Austrogneta sp. Balogh et Csiszar,1963.
برای اولین بار از ایران و جنس ها و گونه های
Oppiidae:Rectoppia
Dispariseta (Hammer, 1958 ), Chavinia similes, P.Balogh, 1984 , Aeroppia adjacens Mahunka, 1985; Austroppia magellanis (Hammer,1962);
Multiopia stellifera Hammer, 1961 , M. radiate Hammer,1961. برای اولین بار از دشت مغان گزارش می شوند. بیشترین تنوع مربوط به خانواده Oppiidae با 5 جنس و 6 گونه وکمترین تنوع مربوط ه به خانواده های Eremobelbidae وAutognetidae هرکدام با یک جنس می باشد.

کلیدواژه‌ها