برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی چهار واریتة کرم ابریشم

نویسندگان

چکیده

وراثت پذیری صفات وزن پیله ‘ وزن قشر پیله و درصد قشر پیله و وراثت پذیری واقعی وزن قشر پیله در چهار واریتة یک نسلی تجارتی کرم ابریشم به تفکیک جنس برآورد شد. برآورد وراثت پذیری وزن قشر پیله برای واریته های 101و102و103و104 بترتیب وزن پیله درصد قشر پیله بود. وراثت پذیری واقعی حاصل از انتخاب یکطرفه وزن قشر پیله برای واریته های مذکور بترتیب 164/0 ‘465/0‘284/0و369/0 بود. وراثت پذیری وزن قشر پیله در جنس ماده بیشتر از جنس نر و برای وزن پیله کمتر از جنس نر می باشد. ضریب همبستگی ژنتیکی وزن پیله و وزن قشر پیله برآورد شد

کلیدواژه‌ها