تخصیص زمان در خانوارهای روستایی مطالعه موردی شهرستان رفسنجان

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه تخصیص زمان در خانوارهای روستایی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که تمام افراد از یک الگوی تخصیص زمان پیروی نمی کنند‘بلکه عواملی مانند جنسیت ‘میزان سواد و فصول مختلف سال بر این الگو تأثیر می گذارند. کار و استراحت تحت شرایط مختلف جایگزین یکدیگر می شوند و این جایگزینی لزوماً در جهت حداکثر کردن درآمد نیست بلکه هدف حداکثر کردن مطلوبیت خانواده را دنبال می کند. 62% از کشاورزان مورد مطالعه دارای شغل خارج از مزرعه هستند. در حالیکه سرمایه های فیزیکی (میزان سطح زیرکشت و سایر سرمایه ها) اثر منفی برداشتن شغل خارج از مزرعه دارند‘سرمایه انسانی(سواد)دارای اثر مثبت است . بدین ترتیب بنظر میرسد که با افزایش سطح سواد در بخش کشاورزی در منطقه مورد مطالعه بدون توجه به سرمایه گذاری در این بخش فرار نیروی انسانی تحصیلکرده از آن افزایش خواهد یافت . از طرفی نتایج بیانگر این مطلب است که داشتن شغل خارج از مزرعه میتواند کشاورز را در تصمیم گیری پیرامون مسائل کشاورزی منطقی تر نماید.

کلیدواژه‌ها