بررسی کیفیت نانوایی لاینهای دابلدها پلویید گندم با استفاده از روش الکتروفوز پروتئین های ذخیره ای بذر

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی کیفیت نانوایی در لاین های دابلدهاپلوئید گندم تولید شده با استفاده از روش حذف کروموزومی تلاقی گندم و ذرت انجام شد.مواد گیاهی مورد استفاده در این تحقیق شامل بذور F1 گندم حاصل از تلاقی های بزوستایا*نوید(NB )و کرج1*اینیا (IK )به همراه چهارژنوتیپ ذرت H1=KSC 108 ,H3=KSC 103 ,H7=SC 704 و سینکا 60 بود.در این تحقیق تعداد 47 لاین دابلدهاپلوئید گندم به همراه والدین ‘ نتاج F1 وارقام شاهد چاینیز اسپرینگ و مارکوئیس به منظور بررسی کیفیت پروتئین های ذخیره ای بذر مورد مطالعه الکتروفورزی قرار گرفتند.برای تفکیک زیر واحدهای گلوتنین از روش SDS-PAGE (ژل 10%)استفاده شد و در مجموع تعداد 11 زیرواحد در سه مکان ژنی مشاهده گردید.زیر واحدنول با 4/57 درصد و زیرواحد 8+6 با 3/4 درصد بیشترین و کمترین فراوانی را دارا بودند . در لاین های مورد بررسی چند مکان ژنی دور از انتظار نیز مشاهده شد. در نهایت لاین های مورد مطالعه از نظر درجه بندی کلی کیفی اجزاء گلوتن رتبه بندی گردیدند که تعدادی از لاین های دابلدهاپلویید دارای درجه کیفی بالاتری نسبت به والدین و نتاج F1 حاصل از آنها بودند.

کلیدواژه‌ها