بررسی روابط جانشینی نهادهای تولیدی گندم در منطقه سرخس با استفاده از تابع تولید CRESH

نویسندگان

چکیده

فرآیند سیاستگزاران در کشاورزی نیازمند ابزارها و اطلاعات واقعی از نحوه رفتار متغیرهای مهم اقتصادی در فرآیندهای تولیدی است . کشش ها،یکی از ابزارهای اقتصادی هستند که رفتار متغیرهای اقتصادی را نشان میدهند.یکی از مهمترین کششها که نحوه جانشینی نهاده های مختلف تولید را نشان میدهد،کشش جانشینی است .برای برآورد این کشش اغلب از توابع تولید از قبیل تابع تولید CES استفاده میشود.استفاده از توابع تولید معمول در برآورد مستقیم کشش جانشینی دارای محدودیتها و مشکلاتی است که از آن جمله میتوان به نحوه تصریح تابع و فرض ثابت بودن کشش جانشینی اشاره نمود. تابع تولید CRESH که بطور غیرمستقیم این کشش را برآورد میکند،ازمعدود توابع کارآمد در این زمینه است . براین اساس با فرض رفتار حداقل کردن هزینه برای گندمکاران ،با استفاده از توابع تقاضای نهاده ها،میتوان کشش های قیمتی و جانشینی نهاده های تولید را بدست آورد. در مطالعه حاضر با استفاده از داده های مقطعی مربوط به سال 1375،برای نهاده های بذر،ماشین آلات و نیروی کار،کششهای قیمتی و جانشینی برآورد شدند. نتایج حاصل نشان میدهند که کشش ماشین آلات کمتراز بقیه ومساوی 095/0 وکشش قیمتی بذر بیشتر از همه و مساوی 237/0 می باشد. همچنین کشش جانشینی بین بذر و نیروی کار،مساوی 551/0 ،بین بذر و ماشین آلات 173/0 و بین ماشین آلات و نیروی کار 2007/0 می باشد.

کلیدواژه‌ها