بررسی علایم ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی

نویسندگان

چکیده

در تابستان 1375 تعداد فراوانی نمونه از مزارع گوجه فرنگی مناطق ورامین،کرج،ملارد،شهریار،هشتگرد،قزوین جمع آوری گردید. درآزمون انتقال ویروس ،اطلسی وانواع توتونها بعنوان گیاهان محک مایه کوبی شدند.بعد از گذشت دو تا چهار روز از مایه کوبی بر روی برگهای اطلسی ، لکه های نکروتیک موضعی برنگ قهوه ای مشاهده شد. در توتونها ، هفت الی ده روز بعد از مایه کوبی لکه های نکروتیک موضعی ظاهر شده و بدنبال آن تا دو هفته بعد از مایه کوبی علائم سیستمیک شامل لکه های حلقوی و متحدالمرکز روی برگها،نکروز ساقه و پژمردگی گیاه مشاهده گردید،متعاقب آن اضمحلال کامل گیاه اتفاق افتاد. در پرپاراسیونهای میکروسکوپ الکترونی تهیه شده با آنتی سرم ویروس ،پیکره های گرد و کروی شکل ویروس به ضخامت 120-70 ننومتر مشاهده شد. با توجه به نتایج بدست آمده آلودگی به "ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی" در مزارع گوجه فرنگی ورامین وجود دارد .

کلیدواژه‌ها