سازگاری به سرما و بیان ژن در واکنش به سرما در کالوس جو(Hordem vulgare)

نویسنده

چکیده

سازگاری در مقابل سرما و تغییر بیان ژن ها در واکنش به درجه حرارت های پایین مورد مطالعه قرار گرفتند . کشت های رویان زا از جو زراعی ایجاد واز کالوس به عنوان یک سیستم جایگزین برای گیاه کامل در مطالعات سازگاری به سرما و بیان ژن های مرتبط با آن استفاده گردید. تغییر در سطح mRNA به عنوان اولین مرحله ژن مورد ارزیابی قرار گرفت . پس از تولید کالوس از رویان های نارس اثر درجه حرارت های پایین (C°2/6(14 ساعت /10ساعت))بر روی تحمل به سرما و بیان ژن های القاءشونده در واکنش به سرما،بررسی شد.همچنین اثرات دمای محیط رشد اولیه (C°25 ویا C°15/20(14ساعت/10ساعت))کالوس قبل از انتقال به دمای C°2/6 ومدت زمان(5و10روز)قرارگرفتن در دمای C°2/6 ،بر میزان سرما سختی و بیان ژن مورد ارزیابی قرار گرفت. تحمل به سرما در کالوس های تحت تیمارهای مختلف با انجام آزمون انجماد و با استفاده از روش رنگ آمیزی تترازولیوم و ارزیابی زنده مانی کالوس پس از انجماد تعیین گردید. همچنین RNA کل از کالوس استخراج شد و پس از انجام الکتروفورز، RNAبه یک غشاء نایلونی انتقال و با استفاده از روش آغازگر تصادفی هیبریداسیون mRNA با cDNA های HmGlt4وHmGlt4وHmAPlt1(از گروه ژنی nsLTPs)،به منظور ارزیابی میزان mRNA های مربوط به این ژن ها انجام شد.نتایج بدست آمده نشان دادند که کالوس در دمای C°2/6 سرما سخت شده و بیان ژن های فوق الذکر در آن افزایش می یابد،که تغییر بیان آنها در برابر سرما در مریستم گیاه کامل نیز گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها