سازه های مؤثر بر ارزیابی درونی نظام آموزش عالی کشاورزی مطالعه موردی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

نویسندگان

چکیده

دستیابی به کیفیت در نظامهای آموزش کشاورزی به طور اعم وبه دانشکده های کشاورزی به طور اخص مستلزم ارزیابی و استفاده از نتایج آن به عنوان بازخورد برای سیاستگذاری و تصمیم گیری است . در جهت تحقق این هدف نظام آموزش هر دانشکده کشاورزی نیاز به یک نظام ارزیابی دارد تا از طریق آن بتواند به بررسی کیفیت آموزش و پژوهش پرداخته و براساس نتایج آن وضع موجود آموزشی را به سوی مطلوب هدایت نماید.ارزیابی درونی یکی از الگوهای مناسب برای این منظور است که از طریق آن ضمن برانگیختن اعضای هیات علمی و سایر افراد ذیربط در مراکز آموزش عالی ، سیاستهای ارتقای کیفیت تدوین و به اجرا درمی آید. بهمین منظور گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در سال1376 به عنوان نمونه انتخاب و الگوی ارزیابی درونی بطور آزمایشی در آن به اجرا درآمد.هدف بلند مدت این طرح فراهم آوردن زمینه های لازم برای ارزیابی درونی و برونی نظام آموزش عالی کشاورزی بوده است . بمنظور بکارگیری این الگو براساس عوامل مورد نظر در ارزیابی درونی پنج عامل تعیین گردید. این عوامل عبارتنداز:مدیریت ،اعضای هیات علمی،دانشجو،دانش آموختگان و فرایند تدریس-یادگیری.ابتدا ملاکهای متناسب برای هریک از عوامل تعریف شد.سپس با استفاده از هر یک از ملاکهای نامبرده نشانگرهای مربوط به آن تعیین گردید. انتظارات اعضای هیأت علمی درباره وضعیت مطلوب هر یک از نشانگرها تعیین و با وضع موجود آن مقایسه شد.از مقایسه میان این دو وضعیت در سه سطح مطلوب،نسبتاً مطلوب و نامطلوب قضاوت بعمل آمد. سازماندهی فرایند ارزیابی با تشکیل کمیته ارزیابی درونی در بهار سال 1377 انجام گردید. جامعه اماری شامل 9 نفر عضو هیات علمی ،30نفر دانشجو،30نفر دانش آموخته و 30 نفر کارفرمایان بود. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه بدست آمده و تحلیل شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که نظرات دانشجویان و اعضای هیات علمی درباره فرایند تدریس – یادگیری در سطح مطلوب بوده است . علاوه بر آن انتظارات کارفرمایان از دانش آموختگان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران در سطح مطلوب برآورد شده است. نظرات دانشجویان در رابطه با وضعیت کلی آموزش و خصوصیات رشته و همچنین نظرات کارفرمایان ،دانش اموختگان و اعضای هیات علمی ومدیریت گروه درباره کیفیت فعالیتها در سطح نسبتاً مطلوب بوده است . براساس یافته های ارزیابی ،برنامه بهبود کیفیت گروه با مشارکت اعضای هیات علمی منظور نظر قرار گرفته و پیشنهادهایی عرضه شده است.

کلیدواژه‌ها