بررسی تنوع ژنتیکی و تعیین رابطه زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا با کیفیت نانوایی در توده های بومی گندم ایران

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی زیر واحدهای گلوتنین با وزن ملکولی بالا و تعیین رابطه آنها با کیفیت نانوایی،تعداد 78 مرفوتیپ گندم نان استان خوزستان متعلق به کلکسیون غلات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران از نظر زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا(HMW-GS)با استفاده از روش SDS-PAGE مورد بررسی قرار گرفتند. دراین بررسی برای مکان ژنی GLU-B1 چهار واریانت شامل:*7،**7،**8،8 و برای مکان ژنی GLU-D1 دو واریانت**2 و12 مشاهده گردید. نتایج این بررسی نشان داد که مکان ژنی GLU-D1 بیش از سایر مکانهای ژنی در کیفیت نانوایی مؤثر است .عدم ظهور زیر واحد 2=1DX باعث افت قابل ملاحظه ای در کیفیت نانوایی گردید. تأثیر واریانت های مکان ژنی GLU-B1نیز در کیفیت نانوایی نامشخص ومبهم بود. همچنین برای گروه بندی شهرهای مبدأ مرفوتیپ ها از حیث زیرواحدهای گلوتنین از تجزیه خوشه ای به روشUPGMAاستفاده و مشخص گردید رابطه دقیقی بین تنوع ژنتیکی و پراکنش جغرافیایی وجود ندارد .

کلیدواژه‌ها