آثار ذرت سیلویی عمل آوری شده و کاه ملاس دار عمل آوری شده در پروار گوساله های نر هلشتاین

نویسندگان

چکیده

اثر ذرت سیلوشده و کاه عمل آوری شده با اوره بر روی مصرف خوراک،قابلیت هضم،توان تولید و خصوصیات لاشه گوساله های هلشتاین مورد مطالعه قرار گرفت. 24 رأس گوساله نر با سن حدود 6 ماه و متوسط وزن زنده 64±5/203 کیلوگرم در قالب یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با 6 جیره و 4 تکرار به مدت 120 روز با جیره های کاملاً مخلوط شده زیر تغذیه شدند.الف:جیره1 (50%کنسانتره +35%یونجه+15%ذرت سیلوشده عمل آوری نشده)،ب:جیره2(50%کنسانتره+50%یونجه خشک)،ج:جیره3(50%کنسانتره+50%ذرت سیلوشده عمل آوری نشده)،د:جیره4(50%کنسانتره+50%ذرت سیلوشده عمل آوری شده با اوره)،ه:جیره5(50%کنسانتره+50%کاه جوعمل آوری شده بااوره)،و:جیره6(85%کنسانتره و15%یونجه خشک)بودند.در تمام جیره ها از یک نوع کنسانتره استفاده شد.در عمل آوری ذرت سیلویی از سطح 5/0 درصد اوره براساس وزن تر و در عمل آوری کاه از محلول 5درصداوره استفاده شد. در طول مدت آزمایش هر 15 روز یکبار افزایش وزن و بازده غذایی اندازه گیری گردید.قابلیت هضم جیره ها با استفاده از اکسید کرم سه ظرفیتی (Cr2O3)تعیین شد. در پایان آزمایش گوساله ها ذبح،درصد لاشه و قطعات آن اندازه گیری شد.نتایج نشان داد که تفاوت بین میانگین ماده خشک مصرفی روزانه در بین جیره های غذایی و گروههای وزنی معنی داری است (05/0>P).بیشترین میانگین ماده خشک مصرفی مربوط به جیره6(622/8 کیلوگرم) وکمترین مقدار مربوط به جیره 5 (854/5کیلوگرم)بود.بیشترین میانگین افزایش وزن روزانه با (429/1 کیلوگرم)مربوط به جیره6(محتوی 85%کنسانتره و 15%یونجه)بود وکمترین(855/0کیلوگرم)مربوط به جیره 5(محتوی50%کنسانتره و50%کاه عمل آوری شده)بود.بهترین بازده غذایی مربوط به جیره 6(574/16درصد)وبدترین میانگین مربوط به جیره5(118/15درصد)بود.تفاوت بین میانگین های ضریب تبدیل غذایی در جیره های غذایی و گروههای وزنی معنی دار نبود. بهترین میانگین ضریب تبدیل غذایی نیز در جیره6مشاهده شد(034/6کیلوگرم)وبدترین از آن جیره 5با میانگین(615/6کیلوگرم)بود.در قابلیت هضم ماده خشک جیره6(با05/70درصد)بالاترین بود،درصورتیکه درصدمربوط به جیره5(با22/58درصد)پایین ترین بود. از نظر وزن قطعات لاشه،سطح مقطع ماهیچه راسته،وزن چربی داخلی،فقط جیره5 نسبت به بقیه جیره ها بالاتر و اختلاف معنی داری نشان داد (05/0>P) . از روش ترقیق اوره جهت تعیین ترکیبات بدن زنده گوساله نتایج مثبت به دست آمد ومیتوان جهت تخمین ترکیبات بدن که همبستگی در آن مثبت وبالا می باشد،بکار گرفت.

کلیدواژه‌ها