بررسی مقاومت به خشکی در هیبریدهای دیررس تجارتی ذرت دانه ای

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تنوع صفات کمی در نشان دادن مقاومت به خشکی و رابطه آنها با عملکرد دانه ذرت ،آزمایشی با استفاده از طرح کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی کرج در سال زراعی 1377 اجرا گردید. کرتهای اصلی مشتمل بر سه رژیم آبیاری(محیط بدون تنش ،تنش میانی و تنش انتهایی) و کرتهای فرعی شامل هشت رقم هیبرید سینگل کراس دیررس تجارتی بود.نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها نشان دادکه بین هیبریدها از نظر صفات رشد رویشی ،مراحل نمو،عملکرد و اجزای عملکرد تنوع قابل ملاحظه ای وجود دارد وبین سه رژیم آبیاری در تعدادی از صفات اختلاف معنی داری مشاهده شد. بطور کلی اکثر صفات مورد بررسی نسبت به شرایط تنش عکس العمل منفی نشان دادند و بیشترین اثر تنش بر روی عملکرد دانه بود که در اثر کاهش شدید تعداد دانه در ردیف ، طول بلال و وزن 500 دانه می باشدکه این امر ناشی از بروز تنش خشکی در مراحل گلدهی ودانه بستن است . نتایج حاصل از همبستگی های ساده،رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت نشان داد که در هر سه محیط ،گزینش برحسب تعداد دانه در ردیف و قطر بلال مفید است .

کلیدواژه‌ها