بررسی اثر ژئوتیپ،محیط کشت و ریز نمونه بر پینه زایی و باززایی نیشکر

نویسندگان

چکیده

به منظور دستیابی به روش مناسب القای پینه زایی وبازاریابی در نیشکر،اثر سه فاکتور ژئوتیپ،محیط کشت وریز نمونه در ارقام تجاری نیشکر ایران saccharum officinarum در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در دو آزمایش جداگانه مورد بررسی قرار گرفت .در آزمایش اول جهت مطالعه پینه زایی ،ریز نمونه های برگ جوان ومریستم انتهایی از سه رقم نیشکر به نام های 103-cp48،614-cp57،nco310 در جهار محیط کشت موراشیگ و اسکوگ تغییر یافته0-MS3، MS3-1،MS2-0،MS2-1 کشت گردیدند.تجزیه های آماری نشان داد که ریز نمونه برگی در مدت زمان کمتری نسبت به مریستم انتهایی شروع به پینه زایی می نماید .بهترین ارقام در ریز نمونه برگی از نظر زمان شروع پینه زایی CP48و CP57 با میانگین 11 روز و بهترین محیط های کشت MS3-0،MS3-1 بودند. درمورد ریز نمونه مریستم انتهایی اثر متقابل معنی داری بین ژئوتیپ ها با محیط کشت مشاهده گردید .از نظر حجم پینه ،ریز نمونه برگی بیش از ریز نمونه مریستم انتهایی پینه تولید نمود. در آزمایش دوم به منضور باززایی گیاهچه های کامل از پینه،ارقامفوق به علاوه رقم L64-96 و محیط های کشت MSS،MS،MS-D+SH استفاده گردید .تجزیه واریانس درصد شاخه و برگ زایی و ریشه زایی اثر متقابل معنی داری را بین ریز نمونه ،رقم ومحیط کشت نشان داد .به طوریکه ریزنمونه برگی رقمL62 بیشترین و رقمCP48کمترین میزان شاخه و برگزایی رادر هرسه محیط نشان دادند.

کلیدواژه‌ها