دوره و شماره: دوره 31، شماره 2 - شماره پیاپی 956، اردیبهشت 1379 
مطالعه خواص و ساختمان الیاف خرگوش آنقوره

محمدمرشد؛ غلامرضا قربانی؛ علی اکبرقره آغاجی