تعیین محل ژن های کنترل کننده کار آیی استفاده از آب واجزا تشکیل دهنده آن در گندم در شرایط تنش آبی

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین محل ژن های کنترل کننده کارآیی استفاده از آب ،شاخص برداشت و کارآیی تعرق وتعیین سهم نسبی دوصفت اخیر در واریانس کارآیی استفاده از آب،لاین های جایگزین شده کروموزومی گندم کاپله درزمینه ژنتیکی گندم بهاره چینی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه در شرایط تنش آبی رویانیده شدند.نتایج حاصل ازتجزیه های آماری همبستگی بسیار معنی داری بین شاخص برداشت وکارآیی استفاده از آب ‹75%=r › و نیز شاخص برداشت و عملکرد دانه ‹78=r› نشان دادسهم نسبی شاخص برداشت در تغییرات کارآیی ستفاده از آب ‹75/0›بیشتر از کارآیی تعرق بود ‹25/0›.نظر به این که همبستگی بالا ومعنی داری نیز میان عملکرد دانه وکارایی تعرق وجود داشت ‹65/0=r›،لذا امکان انتخاب همزمان شاخص برداشت و کارآیی تعرق برای اصلاح کارآیی استفاده از آب وعملکرد دانه در شرایط تنش آبی وجود دارد .تجزیه لاین های جایگزینی برای کارایی استفاده از آب ،شاخص برداشت و کارآیی تعرق نشان داد که بیشتر ژن های کنترل کننده کارایی استفاده از آب بر روی کروموزومD7،کارآیی تعرق برروی کروموزوم D1 و شاخص برداشت و عملکرد دانه بر روی کروموزوم A6 قرار دارند ،با توجه به سهم نسبی شاخص برداشت در تغییرات کارآیی استفاده از آب و ضریب همبستگی بالابین شاخص برداشت وعملکرد دانه و نظر به اینکه بیشتر ژن های کنترل کننده شاخص برداشت و عملکرد دانه برروی کروموزوم A6 قرار دارند .لذا بر طبق نتایج حاصل از این آزمایش می توان نتیجه گرفت که کروموزوم A6 دارای اهمیت زیادی برای اصلاح همزمان کارآیی استفاده از آب ،شاخص برداشت و عملکرد دانه می باشد.

کلیدواژه‌ها