جدا سازی یک سویه سلولوموناس از روده کرم ابریشم و ارزیابی فعالیت اندوگلوکنازیآن

نویسندگان

چکیده

باکتری یا باکتری های هیدرولیز کننده سلولز احتمالی،طی دو سال متوالی از روده کرم جدا گردید .بررسی نشان داد که از روده کرم ابریشم در محیط سلولزآگار ودر دمای C25وc30 حداقل یک باکتری مزوفیل بی هوازی اختیاری تجزیه کننده سلولز که به عنوان سویه سلولوموناس شناسایی گردید قابل جداسازی است این سویه دارای زمان نسل حدود سه ساعت بود و در محیط کشت شش روزه بیشترین مقدار فعالیت اندوگلونازی را ‹3U/ml›نشان داد بنا براین روده کرم ابریشم حداقل زیستگاه اکولوژیک یک سویه سلولوموناساست که می تواند توانایی بالقوه جهت اهداف بیوتکنولوژیرا نیز دارا باشد.

کلیدواژه‌ها