بررسی فعالیت آنزیم پلی گالاکتوروناز مترشحه از ایزوله های ایرانی قارچ Fusarium oxysporum

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق شدت بیماری زایی و میزان تولید آنزیم پلی گالاکتوروناز ‹PG›در پانزده ایزوله قارچ Fusarium oxysporum جمع آوری شده از مناطق مختلف ایران مورد بررسی ومطالعه قرار گرفت .در این آزمایش از نخود ایرانی رقم جم و با کشت ایزوله ها در چهار محیط کشت مختلف جهت تعیین شدت بیماریزایی استفاده گردید.آسیب های ناشی از حمله قارچ به قسمت های مختلف گیاهچه به طور روزانه تا روز پنجم مورد مطالعه قرار گرفت .در هر مورد سه تکرار ودر هر تکرار دوازده گیاهچه مورد بررسی واقع شد.برحسب گیاهچه های نکروزه شده و آسیب دیده توسط ایزوله های مختلف،چهار ایزوله ‹F15,F18,F23,F47›که بیش از 45% آلودگی ایجاد میکردند با شدت بیماری زایی زیاد و دو ایزوله ‹F21,F58›که کمتر از 25% آلودگی ایجاد میکردند با شدت بیماری زایی کم مشخص و تعیین گردیدند.دو دسته فوق از نظر میزان رشد،تولید پروتئین وفعالیت آنزیم پلی گالاکتوروناز مورد مقایسه قرار گرفتند.نتایج حاصله نشان داد که میزان رشدو تولید پروتئین های مترشحه دو دسته فوق با هم تفاوت محسوسی نداشتند. در صورتیکهآنزیم پلی گالاکتوروناز در چهار ایزوله HVدارای فعالیت بیشتری نسبت به دو ایزوله WVبود .

کلیدواژه‌ها