بررسی مقاومت ارقام و هیبریدهای آفتابگردان به بیماری سفیدک داخلی

نویسندگان

چکیده

مقاومت سیزده رقم آزاد گرده افشان آفتابگردان و سه هیبرید تولید داخلی نسبت به قارچ عامل بیماری سفیدک داخلی با روش غوطه ورکردن کامل گیاهچه ها درسوسپانسیون زئوسپورانژمورد ارزیابی قرار گرفت .دراین بررسی ها نه نشانه از نشانه های ماکروسکوپیک آلودگی به بیماری شامل مرگ گیاهچه،اسپورزایی روی کوتیلدون ها،اسپورزایی روی برگها،اسپورزایی روی کوتیلدون وبرگها،کوتولگی،موزاییک یا رنگ پریدگی برگها ،وجود زخم روی هیپوکوتیل ،بدشکلی وبالاخره کاهش رشد ریشه،روی بوته های مایه زنی شده ،براساس نمره دهی در نظر گرفته شدند.ارقام و هیبریدهای آفتابگردان با استفاده از میزان شاخص شدت بیماری حاصل از امتیاز های این نشانه ها در پنج گروه مقاوم،نیمه مقاوم،حساس،نیمه حساس و فوق حساس قرار گرفتند.براین اساس هیبرید گلشید و رقم پروگرس مقاوم،هیبریدهای آذرگل و گلدیس نیمه مقاوم ،ارقام پردویک و گابور نیمه حساس ،ارقام رکورد ،چرنیانکا،لوچ آرماویرسکی،ونیمک8931ونیمک654 ،وی227،مایاک،ان اس پی 317 حساس و رقم زاریا فوق حساس ارزیابی شدند.

کلیدواژه‌ها