مطالعه خواص و ساختمان الیاف خرگوش آنقوره

نویسندگان

چکیده

الیاف خرگوش آنقوره با توجه به زیر دست نرم و تغییرات بسیار کم قطر در طول تار و ظرافت بالا،اخیراًدر ایران مورد توجه قرار گرفته است و به منظور پرورش خرگوش آنقوره و تولید الیاف آن و ایجاد صنایع جنبی مربوط به آن از قبیل تولید نخ وپارچه،وزارت جهاد سازندگی اقدام به وارد نمودن این نژاد از خرگوش در سال1368 کرده است .مطالعه روی خواص فیزیکی ،مکانیکی و ساختمانی این الیاف نظیر طول ،ظرافت،استحکام وازدیاد طول تا حد پارگی،مورفولوژیسطح،شکل سطح مقطع ومیزان تموج‹تجعد›،اطلاعات اولیه را جهت پیش بینی رفتار ریسندگی این الیاف با ارزش در نساجی به دست میدهد .این مطالعه امکان ارزیابی تاثیر شرایط پرورش خرگوش آنقوره درکشور رابر خواص مختلف الیاف آن از جمله طول وظرافت را نشان میدهد .در این تحقیق خواص فیزیکی و مکانیکی الیاف خرگوش آنقوره که در تولید ودر ریسندگی مورد نظر هستند وهمچنین خواص سطحی الیاف ،سطح مقطع و مدولای آن توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی مورد مطالعه قرار گرفت و نهایتاً این خواص با خواص الیاف پشم مرینوس مقایسه گردید.پس از مطالعه خواص الیاف ،قابلیت ریسندگی الیاف و رفتار مکانیکی آنها در حین مراحل مختلف ریسندگی با تولید نخ های نمونه مورد بررسی قرار گرفت .این مطالعات نشان میدهد که این الیاف کیفیت طول و ظرافت خود را در مراحل مختلف ریسندگی حفظ میکنند .این الیاف دارای مدولای نردبانی بوده و بعضاًدارای چند مدولا می باشند. منحنی به دست آمده از رفتار تنش- کرنش الیاف خرگوش آنقوره نشان می دهد که استحکام تا حد پارگی الیاف بالاتراز استحکام الیاف پشم مرینوس بوده ولی ازدیاد طول تا حد پارگی آنها کمتر از الیاف پشم مرینوس است .بررسی رفتار مکانیکی و میزان درگیری الیاف درحین مراحل مختلف ریسندگی و همچنین عوامل موثربر ریزش الیاف به عنوان یک پدیده مهم در جریان ریسندگی،جگونگی تاثیر خواص این الیاف را بر قابلیت ریسندگی آن نشان می دهد .

کلیدواژه‌ها