واکنش های فیزیولوژیکی وزراعتی دو رقم توتون بارلی نسبت به کود ازته

نویسندگان

چکیده

طی بررسی که در قالب یک آزمایش فاکتوریل با بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه انستیتو تحقیقات توتون تیرتاش‹مازندران› اجرا شد،واکنش دو رقم توتون هوا خشک بارلی 21و بارلی 26در برابر سطوح کود ازته صفر60،120و180 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار به ارزیابی گذاشته شد .نتایج نشان داد که دو رقم توتون به کار گرفته شده ،هر یک در یکی از دو مسیر تولید ماده خشک و افزایش صفات کیفی کارائی بیشتری دارند دررقم بارلی 26 برتری عملکرد برگ شخک با مقادیر بیشتر میزان جذب و تحلیل خالص کربن ودر رقم بارلی 21 برتری قیمت یک کیلوگرم توتون با درصد بالاتر نیکوتین به عنوان یک الکالوئید مهم تامین کننده صفات کیفی همراه است .برآیند حاصل از اثر این دو پارامتر در شاخص درآمد ریالی در هکتارحاصل می شودکه رقم بارلی 21 ازاین نظر برتری نشان داد .با مصرف کود از ته در حد 60 کیلوگرم در هکتار نیتروژن میزان جذب و تحلیل خالص کربن،عملکرد برگ خشک ودرآمد ریالی در هکتار،وبا کاربرد 180 کیلوگرم هکتار،درصد نیکوتین برگ افزایش معنی دار نشان داد.

کلیدواژه‌ها