بررسی عوامل موثر در سرعت فرآیند خشک کردن اسمزی سیب زرد لبنانی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق اثر دماهای 40و45و50 درجه ی سلسیوس و غلظت های 50و70 درصد محلول های سوکروز و گلوکز حاوی مقادیر مختلف‹صفر،نیم ویک درصد › نمک کلرور سدیم برسرعت یا سینتیک فرآیند خشک کردن اسمزی سیب رقم گلدن دلیشس بعنوان میوه مدل مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاصله نشان داد که با افزایش دما وغلظت محلول اسمزی میزان جذب ماده جامد از محلول اسمزی به سمت بافت نمونه ها به ترتیب به صورت خطی ونمائی زیاد میگردد.همچنین افزودن مقدار محدودی نمک کلرور سدیم به محلول اسمزی موجب کاهش میزان جذب ماده خشک‹ازمحلول اسمزی به سمت میوه› وافزایش شدت آبگیری از میوه می گردد.ازطرف دیگر با افزایش دمای محلول های محتوی 70 درصد سوکروز کارآیی فرآیند اسمزی کاهش می یابد.از مجموع بررسی های به عمل آمده مشخص شد که بیشترین کارآیی فرآیند اسمزی مربوط به نمونه های سیبی ست که در معرض محلول 50 درصد سوکروز و حاوی یک درصد نمک کلرور سدیم در دمای 50درجه سلسیوس قرار گرفته است .

کلیدواژه‌ها