بررسی امکان استفاده از هسته مرکبات حاصل از ضایعات کارخانه های فرآوری به عنوان منبع روغن خوراکی

نویسندگان

چکیده

روغن هسته های پرتقال شهسوار ،لیموترش شیراز ،گریپ فروت جیرفت و روغن هسته های پرتقال ،لیموترش گریپ فروت ضایعات کارخانه های افشره ،یک ویک وسنوس بررسی شدند .ترکیب تقریبی هسته ها پس از خشک کردن در در گرمخانه خلاءو پوست گیری تعیین شد .هسته پرتقال شهسوار بالاترین میزان روغن‹8/44%›راداشت قابلیت استخراج روغن به وسیله به وسیله سه حلال هگزان ،اثر نفت وآمیزه ی1:1 آنها مقایسه گردید .آمیزه ی1:1 هگزان و اتر نفت به طور معنی داری بالاترین بازده راداشت .مشخصات فیزیکی و شیمیایی روغن های خام وپالایش شده ی هسته مرکبات تعیین و اثر پالایش بر هر صفت به کمک آزمون جفتی t-student مطالعه شد که وجود اختلاف معنی دار در همه صفات بین آنها را نشان داد .روغن های پالایش شده هسته مرکبات بجزاسیدیته عددرنگ در بقیه صفات کم ولی معنی داری داشتند.روغن های هسته مرکبات با روغن های پنبه دانه ولوبیای سویا آمیخته شدند وتحت رنگبری قرار گرفتند. بیشترین اثر در نسبت های 2:3و1:1به ترتیب با پنبه دانه وسویا به دست آمد .روغن هسته های پرتقال وگریپ فروت به ترتیب دارای بالاترین وپایین ترین میزان اسیدهای چرب اشباع نشده بودند .اسید چرب غالب در روغنهای گریپ فروت و لیموترش پالمیتیک ودر پرتقال لینولییک بود .میزان اسید لینولنیک از 1/2 تا1/5 نوسان داشت که بالاترین و پایین ترین میزان آن به ترتیب در هسته های لیموترش وگریپ فروت بود.محتوای عناصر FeوCuروغن های پالایش شده به روش طیف سنجی جذب اتمی اندازه گیری شد و روغن هسته لیموترش بیشترین میزان FeوCu را داشت. روغن های پالایش شده ی هسته یگریپ فروت ولیموترش در آزمون گرم خانه ?C ?60 به ترتیب بیشترین و کمترین پایداری را داشتند.

کلیدواژه‌ها