فعالیت آنزیم پراکسید از در واکنش های مقاومت و حساسیت گیاهچه های جو در برابر Erysiphe graminis f.sp.horedi عامل بیماری سفیدک سطحی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی فعالیت و نقش آنزیم پراکسیداز در برگ های جو مقاوم وحساس به بیماری سفیدک سطحی،رقم افضل ولاین روهو/ مازورکا که به ترتیب نسبت به جدایه 400K قارچ سفیدک سطحی جوحساسیت ومقاومت داشتند مایه زنی شدند ودر زمان های 48،24،12،0،120و72 ساعت بعد از مایه زنی ،پروتئین تام محلول نمونه ها ومیزان فعالیت ویژه آنزیم ها پراکسیداز اندازه گیری شد .پروتئین تام محلول در رقم افضل مایه زنی شده نسبت به شاهد آن افزایش قابل توجهی نداشت اما در لاین روهو/مازورکا در هر نمونه نسبت به شاهدش 12 ساعت بعد از مایه زنی افزایش سنتز پروتئین مشاهده گردید. حداکثر میزان پروتئین درلاین روهو/ مازورکا در 72 ساعت پس از مایه زنی بر آورد شد.فعالیت پراکسیدازدر برگ های مایه زنی شده حساس و مقاوم بیشتر از برگ های سالم آنها بود .در رقم حساس براساس هر میلی گرم پروتئین افزایش قابل توجهی در میزان پراکسیدازدیده نشد ودر لاین مقاوم فعالیت پراکسیداز،48 ساعت بعد از مایه زنی افزایش معنی دار نشان داد ودر 72 ساعت به اوج خود رسید.در الکتروفورز ژل پلی اکریل آماید ناواسرشت علاوه برضخامت وتیرگی نوارهای حاصل از نمونه های مقاوم ،یک آیزوزایم اسیدی جدید با Rm برابر 40/0 در ژل جداکننده نمونه های مقاوم مایه زنی شده در زمان های 72 و120 ساعت بعد از مایه زنی دیده شد. درمجموع نتایج حاصله نشان می دهد که فعال شدن آنزیم پراکسیداز در مکانیسم دفاع لاین مقاوم جو علیه بیماری سفیدک سطحی دخالت دارد.

کلیدواژه‌ها