اثر روغن پاشی در کاهش جمعیت شته ها و کنه های انبار در ورامین

نویسنده

چکیده

تراکم قابل ملاحظه جمعیت شته ها و کنه های نباتی بر روی برگ، شاخه های جوان، گل، غنچه و میوه های انار در طول بهار و تابستان موجب کاهش فشار شیره نباتی و در نتیجه زیانهایی به درخت و محصول آن می گردد. در جریان بررسی راههای تلفیقی مبارزات بعلت محدودیتهای مصرف سم برای این آفات کاربرد روغن جهت روغن پاشی درختان مورد توجه قرار گرفت. زیانهای شته از اوایل بهار تا اوایل تابستان چشمگیر است. اما در تابستان جمعیت آن کاهش می یابد و به زیر آستانه اقتصادی می رسد. همچنین زیانهای کنه های نباتی از اوایل تابستان تا اواسط پاییز در روی درخت کاملاً محسوس است. نمونه برداریهای شته از اوایل اسفند 73 تا آخر مرداد 74 و نمونه برداریهای کنه از اوایل اسفند 73 تا آخر آبان 74 انجام گرفته است. روغن پاشی در دو مرحله یک اوایل اسفند به نسبت 3% و دیگری اوایل خرداد به نسبت 2% صورت گرفت و جمعیت شته ها و کنه ها را کاهش داده و میزان وزن محصول را افزایش داد. در این آزمایش 25% اضافه محصول بدست آمده است. در آمار برداری از قطعات شاهد و روغن پاشی شده، تغییرات تراکم جمعیت شته و کنه در طول مدت آزمایش مورد بررسی قرار گرفت و محاسبات آماری انجام شده و تفاوت میانگینها در سطح 1% معنی دار شد و نموداری آن رسم گردید و تأثیر مثبت عمل روغن پاشی در کاهش جمعیت آفات مزبور و بالا رفتن میزان وزن محصول به ثبوت رسید.

کلیدواژه‌ها