دوره و شماره: دوره 1، شماره 0 - شماره پیاپی 983، فروردین 1378 
استفاده از آزمایش رسوب sds جهت پیشگویی ارزش نانوایی گندمهای ایران

علی مسعودی نژاد؛ بهمن یزدی صمدی؛ سیروس عبدمیشانی؛ محمد نبی سربلوکی؛ معصومه فیروزی