مطالعة نحوة انتقال مواد ازته، فسفر، کلسیم، منیزیم و پتاسیم از دلمه به آب-نمک در طی دوره رسیدن پنیر سفید ایرانی

نویسندگان

چکیده

با توجه به این واقعیت که بخش اعظم پنیرهای ایرانی در آب نمک می رسند، در این تحقیق انتقال برخی مواد از دلمه به آب- نمک در طول دوره رسیدن مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که ترکیبات ارزشمندی که در خواص ارگانولپتیک محصول نهایی بسیار مؤثر می باشند از دلمه به آب- نمک منتقل می شوند. بدین ترتیب با پیشرفت پروتئولیز دلمه از نظر دارا بودن برخی ترکیبات فقیرتر می شود در حالیکه آب- نمک غنی تر می گردد. نتایج بدست آمده نشان داد که بدنبال تبادل مواد معدنی بین دو فاز، بعد از 75 روز نگهداری دلمه در آب- نمک میزان کلسیم، منیزیم، فسفر و پتاسیم آب- نمک به ترتیب 9/45، 3/56، 4/24 و 2/35 درصد افزایش یافت. همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میزان کل ازت و ازت غیرپروتئینی در آب- نمک نیز افزایش پیدا نموده بطوریکه بعد از 90 روز از شروع دوره رسیدن، میزان ازت آب- نمک از صفر به 62/0 درصد افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها