تعیین درصد ریزش میوه و خوشه از درخت در ده رقم پسته با یک تکاننده مکانیکی

نویسندگان

چکیده

در یک آزمایش مقدماتی 15 اصله درخت برای اندازه گیری طول ضربه وبسامد مناسب مورد آزمایش قرار گرفت. پس از تعیین بسامد و طول ضربه مناسب که معیار ثابتی برای مقایسه درصد ریزش ارقام مختلف پسته بود، 30 اصله درخت پسته در یک طرح آزمایشی کاملاً تصادفی توسط دستگاه تکاننده تنه تکان، تکانده شد. در این آزمایش ده رقم درخت پسته در سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. محل آزمایش موسسه تحقیقات پسته وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت کشاورزی واقع در شهرستان رفسنجان بود. نتایج آزمایش نشان داد که برای میوه های رسیده تکان در مدت ده ثانیه با بسامد 540 دور در دقیقه و جابجایی 5/2 سانتیمتر، ریزشی حدود 95 درصد داشت. حداکثر ریزش خوشه (21 درصد) برای رقم رضائی زودرس مشاهده شد، در حالیکه ارقام قزوینی، اوحدی، کله قوچی، شاه پسند و ممتاز تاج آبادی درصد کمی ریزش خوشه داشتند. درصد ریزش میوه در ارقام مختلف پسته تفاوت معنی داری (P<0/01) داشت. بیشترین درصد ریزش را ارقام ایتالیائی، ممتاز تاج آبادی و قزوینی از خود نشان دادند، بنابراین برای برداشت مکانیکی میوه پسته، این ارقام مناسب تر می باشند.

کلیدواژه‌ها