استفاده از آزمایش رسوب sds جهت پیشگویی ارزش نانوایی گندمهای ایران

نویسندگان

چکیده

از روشهای فیزیکو- شیمیایی مختلفی جهت ارزیابی و پیشگویی ارزش نانوایی استفاده می شود. یکی از این روشها که بیشتر جهت استفاده در مراحل اولیه برنامه های اصلاح نباتاتی به کار می رود و به مقدار کمی ( در حدود 10 گرم) نمونه احتیاج دارد آزمایش رسوب زلنی می باشد. امروزه از آزمایش دیگری بنام آزمایش رسوب SDS استفاده می کنند که علاوه بر اینکه دارای دقت بالاتری نسبت به آزمایش زلنی است، به مقدار نمونه کمتری (در حدود یک گرم) نیز احتیاج دارد. در این تحقیق بر روی حدود 60 رقم از گندمهای ایرانی و خارجی آزمایش فوق انجام گرفت. نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که حجم رسوب مربوط به ارقامی که در یک گروه قرار گرفته اند به هم نزدیک و از طرفی با مراجعه به ژنوتیپ این ارقام از نقطه نظرزیرواحدهای HMW-GS مشخص می شود که ارقام دارای حجم رسوب بالا همانهایی هستند که آللهای مطلوب 5+10 را دارند. در برنامه های اصلاح نباتی مخصوصاً در نسلهای اولیه که مقدار نمونه مورد دسترس کم می باشد می توان از آزمایش رسوب SDS بعنوان روشی مطمئن جهت پیشگویی و سلکسیون برای ارزش نانوایی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها