محاسبة هزینه های جنبی آبکشی بیش از حد از منابع آب زیرزمینی مطالعة موردی شهرستان رفسنجان

نویسندگان

چکیده

مسئله ای که همواره بین اقتصاددانان منابع طبیعی وجود داشته است، درونی کردن هزینه های جنبی، یعنی چگونگی اندازه گیری و دریافت این هزینه ها از ایجاد کنندگان آن می باشد. در مطالعه فعلی سعی شده است تا حد امکان هزینه های جنبی آبکشی از منابع آب زیرزمینی در شهرستان رفسنجان محاسبه شود. برای این منظور توابع مختلفی با استفاده از روش اقتصاد سنجی برآورد گردید تا اینکه بوسیلة آن هزینه های جنبی در سالهای آتی پیش بینی شود. نتایج نشان می دهد که در حال حاضر حدود 24 درصد از کل هزینه های آبکشی را هزینه های جنبی تشکیل می دهد و سهم این هزینه ها در سالهای آینده بطور چشمگیری افزایش می یابد، بطوریکه در سال 1400 هجری شمسی، 71 درصد کل هزینه های آبکشی را هزینه های جنبی تشکیل خواهد داد

کلیدواژه‌ها