اثر کاربرد اسید منگنز در ترکیبات پلیت بذر روی جوانه زنی تا استقرار بوته چغندر قند

نویسندگان

چکیده

استفاده از بذور منوژرم پوشش دار در کشت و کار مکانیزه چغندر قند باعث کاهش هزینه های آن از قبیل هزینه تنک کردن، دستیابی به تراکم بوته مناسب، کاهش مصرف سموم در مراحل اولیه و کاهش بذر مصرفی در هکتار می گردد. به منظور دستیابی به بهترین نوع ترکیب مواد جهت پوشش دار کردن بذور مونوژرم چغندر قند، اثرات یازده ترکیب (چهار ترکیب بدون منگنز، چهار ترکیب با 25% اکسید منگنز و سه ترکیب دارای 45% اکسید منگنز و بذر برهنه به عنوان شاهد) بر روی صفاتی از قبیل جوانه زدن، سرعت ظهور گیاه جوان، درصد ظهور نهائی تعداد گیاه، درصد استقرار بوته، تعیین وزن تر و خشک هیپوکوتیل، برگها و کل گیاه، اندازه گیری طول هیپوکوتیل و برگها و میزان منگنز در بافت خشک اندام هوایی، مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور آزمایشهایی در آزمایشگاه، گلخانه و مزرعه با استفاده از رقم منوژرم ژنتیکی 9597 انجام شد. آزمایش در آزمایشگاه و گلخانه مؤسسه اصلاح و تهیه بذر چغندر قندر در قالب طرح کاملاً تصادفی، به ترتیب با چهار و پنج تکرار و دوازده تیمار اجرا گردید. همچنین آزمایش دیگری در مزرعه آزمایشی مؤسسه اصلاح و تهیه بذر چغندر قند واقع در کمال آباد کرج در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار با دوازده تیمار اجرا شد. نتایج نشان داد که درصد جوانه زدن بذر در آزمایشگاه با ترکیبات مختلف و شاهد در شرایط مرطوب در سطح 1% اختلاف معنی دار مشاهده شد. بین تیمارها از نظر سرعت ظهور گیاه در گلخانه و مزرعه اختلاف معنی دار وجود داشته است. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که سرعت ظهور گیاه با ترکیب پلیت 25% اکسید منگنز (بعلاوه 50% مواد آلی و 25% رس) از ترکیبات دیگر و بذر برهنه بیشتر بوده است. بین تیمارها برای وزن تر و خشک هیپوکوتیل و طول هیپوکوتیل نیز اختلاف معنی داری مشاهده شد. اما تفاوت بین وزن تر و خشک کل گیاهها و یا برگها معنی دار نبود. اختلاف آماری بین تیمارها برای درصد ظهور نهائی گیاهان جوان و استقرار بوته در گلخانه و مزرعه، معنی دار نبود. ترکیبات مختلف پلیت مانع جوانه زدن بذر و در نتیجه استقرار بوته چغندر قند در شرایط رطوبت نرمال خاک نگردیده است. با توجه به اینکه PH ترکیبات به کار رفته در این تحقیق از محیط اسیدی (PH=3/89) تا PH قلیائی (PH=8/21) متغیر بود، هیچگونه تأثیری بر مراحل جوانه زدن تا استقرار بوته چغندر قند نداشته است. استفاده از اکسید منگنز در ترکیب پلیت، اثرات زیان آوری بر روی مراحل جوانه زدن تا استقرار بوته چغندر قند نداشت. غلظت منگنز در بافتهای گیاهی حاصل از بذر پلیت اکسید منگنز دار با تیمار شاهد از نظر آماری در سطح 5% اختلاف معنی دار داشته است.

کلیدواژه‌ها